Privacyverklaring

Privacyverklaring LTC/Language Training Centre BV

Versie – 17 mei 2018

LTC/Language Training Centre BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
LTC/Language Training Centre BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • alleen die persoonsgegevens van u verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als LTC/Language Training Centre BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

LTC/Language Training Centre BV
St. Canisiussingel 27
6511 TG NIJMEGEN
info@ltc.nl
024-3237349

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door LTC/Language Training Centre BV
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden

 • Registratie in ons cursist- en klantvolgsysteem nadat er op uw initiatief of op initiatief van uw werkgever /opdrachtgever een verzoek tot informatie bij LTC/Language Training Centre BV is ingediend.
 • Registratie in ons bestand van trainers en vertalers nadat u aan LTC/Language Training Centre BV uw diensten als trainer of vertaler hebt aangeboden en u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te bewaren
 • Intake en intakerapportages (ter bepaling van het nulniveau en de trainingsbehoefte) t.b.v. de cursist, opdrachtgever en trainers.
 • Het uitbrengen van een offerte
 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Contact opnemen met u (telefonisch of per e-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het kunnen afleveren van goederen (denk aan certificaten, lesmaterialen, vertalingen, overeenkomsten) of diensten.
 • Het aanmaken van een account voor toegang tot digitaal lesmateriaal.
 • Logboek t.b.v. de trainer(s)
 • Presentielijst (voor opdrachtgever en voor het aanvragen van een eventuele subsidie door de opdrachtgever)
 • Facturering
 • Evaluatierapportages t.b.v. de cursist en opdrachtgever.
 • Certificaten en getuigschriften van deelname
 • Het versturen van nieuwsbrieven of mailings (maximaal 3x per jaar)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats
 • Vooropleiding
 • Betaalinformatie t.b.v. overeenkomsten, zoals BTW-nummer, IBAN en SEPA-kenmerk

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de boekhouding en het opstellen van jaarcijfers en voor het uitvoeren van door de brancheorganisatie verplichte audits en klanttevredenheidsonderzoeken. Voor de salarisverwerking en ARBO-diensten maken wij eveneens gebruik van derde partijen aan wie wij de daarvoor vereiste persoonsgegevens verstrekken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LTC/Language Training Centre BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

LTC/Language Training Centre BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LTC/Language Training Centre BV) tussen zit. LTC/Language Training Centre BV maakt wel gebruik van Google Analytics met als doel het websitebezoek te analyseren, echter zonder dat deze gegevens naar de specifieke bezoeker te herleiden zijn.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LTC/Language Training Centre BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Papieren dossiers worden na 3 jaar vernietigd door een gecertificeerd archief- en papiervernietigingsbedrijf.

Beveiliging

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LTC/Language Training Centre BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, onrechtmatige verwerking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Regelmatige back-up van belangrijke informatie
 • Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma
 • Systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord
 • Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot (bijzondere) gegevens.
 • Ruimtes waar persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, zijn voorzien van een alarmsysteem.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ltc.nl.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij vragen u om uw verzoek schriftelijk bij ons in te dienen door een mail te sturen naar info@ltc.nl of via een van de contactformulieren op onze website www.ltc.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Op onze website www.ltc.nl vindt u een contactformulier dat u o.a. voor dit doel kunt gebruiken. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.