Klachtenregeling

KLACHTENPROCEDURE LTC/LANGUAGE TRAINING CENTRE BV

LTC/Language Training Centre BV acht het van zeer groot belang dat er serieus met klachten wordt omgegaan. Daarom hanteert het instituut een klachtenprocedure. Op deze pagina vindt u een formulier dat u kunt gebruiken om een klacht gemotiveerd in te sturen. Het spreekt voor zich dat LTC/Language Training Centre BV het erg waardeert als u de klacht in eerste instantie persoonlijk bespreekt met de betrokken partij of partijen.
U ontvangt binnen 48 uur een reactie op uw klacht. In de tussenliggende tijd wordt bekeken welke eventuele verbeteringen er kunnen worden gerealiseerd om uw probleem te verhelpen en/of in de toekomst te voorkomen.

Artikel 1: Definities
1. Leverancier/dienstverlener: LTC/Language Training Centre BV, gevestigd te Nijmegen, St. Canisiussingel 27.
2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een afnemer van een vertaling of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer of afnemer;
3. Klacht: Onder een klacht wordt verstaan iedere uiting van ongenoegen door een opdrachtgever, leverancier, deelnemer aan een opleiding of collega, die mondeling of schriftelijk kenbaar is gemaakt en die direct verband houdt met de door LTC/Language Training Centre BV geleverde of te leveren diensten.

Artikel 2: Indienen van een klacht
1. De klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de directie van LTC/Language Training Centre BV. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze pagina. Beschrijf hierin kort uw klacht.
2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht
1. De directie bevestigt de ontvangst van de schriftelijk ingediende klacht binnen 2 dagen voor zover de klacht niet in het weekend of tijdens een feestdag of andere dag waarop LTC/Language Training Centre BV gesloten is, is ingediend. In het laatste geval wordt de klacht binnen 2 dagen nadat LTC/Language Training Centre BV weer geopend is, bevestigd.
2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid zijn klacht nader toe te lichten en kan ook de directie de klager verzoeken zijn klacht nader te omschrijven dan wel toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager verzonden.

Artikel 4: Uitspraak
1. Binnen 1 week na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak, kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070-3105310
www.degeschillencommissie.nl

LOGO%20geschillencommissie%20kl