Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALTRAININGEN EN VERTALINGEN VAN LTC/LANGUAGE TRAINING CENTRE BV

Art. 1 De toepasselijkheid van deze voorwaarden

Art. 1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer LTC/Language Training Centre (hierna te noemen opdrachtnemer) en de opdrachtgever met betrekking tot taaltrainingen en vertalingen, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij opdrachtnemer met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Art. 1.2
Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

Art. 1.3
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever van de wijziging als bedoeld in het vorige lid uiterlijk veertien dagen voor de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen schriftelijk in kennis stellen.

Art. 2 Prijsopgaven, totstandkoming van de overeenkomst

Art. 2.1
Alle prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 2.2
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de prijsopgave van de opdrachtnemer of – indien geen prijsopgave is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. De overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen indien de opdrachtgever de opdrachtbevestiging niet binnen de in de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer gestelde termijn aan opdrachtnemer retourneert.

Art.3 Wijziging/intrekking van opdrachten

Art. 3.1
Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeen­komst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de opdracht­nemer gerechtigd tot aanpassing van de leverings­termijn alsmede van het honorarium.

Art. 3.2
Indien en voor zover een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken is hij aan opdrachtnemer het honorarium verschuldigd dat opdrachtnemer zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht.

Art. 4 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

Art. 4.1
Opdrachtnemer zal zijn opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren.

Art. 4.2
Voor zover dit voor de uitvoering van de opdracht van belang is houdt opdrachtgever zich gedurende de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar voor mondeling overleg.

Art. 4.3
De opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De opdrachtnemer zal zowel zijn medewerkers alsmede eventueel door hem ingeschakelde deskundigen en specialisten tot geheimhouding verplichten. De opdrachtnemer is niet aan­sprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers danwel door hem ingeschakelde deskundigen en specialisten, voor zover dit niet aan de opdrachtnemer toerekenbaar is.

Art. 4.4
Opdrachtnemer treedt bij de vervulling en afwikkeling van een hem gegeven opdracht tegenover derden op als onbezwaard bemiddelaar voor de opdrachtgever.

Art. 4.5
In het bijzonder terzake van vertaalopdrachten zal de opdracht­gever op verzoek van opdrachtnemer inhoudelijke inlich­tingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie verstrekken. Indien voor de verstrekking hiervan verzending van schriftelijke stukken danwel informatiedragers noodzakelijk blijkt geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 5 Termijn en tijdstip van levering

Art. 5.1.1
Indien de opdracht bestaat uit het verrichten van vertaal­werkzaamheden dan gaat de levertijd in op de in de opdracht­bevestiging genoemde afleverdatum; indien niet alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens door op­dracht­gever uiterlijk op de in de opdrachtbevestiging genoemde aanleverdatum aan opdrachtnemer zijn verstrekt, zal de levertijd ingaan zodra terzake een afzonderlijke overeen­komst tot stand is gekomen waarbij de daarin genoemde afleverdatum als datum nieuwe levertijd zal gelden.

Art. 5.1.2
De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem, e.d.

Art. 5.1.3
Voor zover levering van gegevens via elektronische post geschiedt, wordt de levering geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Art. 5.1.4
Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de opdrachtgever noch het recht op eenzijdige gehele of gedeel­telijke ontbinding van de overeenkomst noch op enige schade­vergoeding, welke door de opdrachtgever uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

Art. 5.2.1
Indien de opdracht bestaat uit het geven van taaltrainingen dan gaat de levertijd in op de in de opdrachtbevestiging genoemde eerste lesdatum; opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens ruimschoots van tevoren aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Art. 5.2.2.
Indien en voor zover opdrachtgever niet overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging genoemde termijn voor afmelding in acht neemt, wordt alsdan de niet tijdig afgemelde taaltraining beschouwd als zijnde gegeven.

Art. 5.2.3
Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft opschorting van de aanvankelijk overeengekomen aanvangsdatum de opdrachtgever noch het recht op eenzijdige, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst noch op enige schadevergoeding, welk voor de opdrachtgever uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

Art. 6 Honorarium en betaling

Art. 6.1
De bepaling van het honorarium van de opdrachtnemer geschiedt in beginsel op basis van zijn woord- of uurtarief alsmede op basis van bijkomende kosten.

Art. 6.2
Onder bijkomende kosten als vermeld in het vorige lid wordt onder meer verstaan alle kosten voor materialen en hulp­middelen, alsmede reis- en verblijfkosten die in opdracht van de opdrachtgever worden gemaakt en die niet tot de normale bedrijfskosten van de opdrachtnemer behoren.

Art. 6.3
Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

Art. 6.4
Declaraties dienen uiterlijk op de in opdrachtbevestiging vermelde betalingsdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en zonder enige ingebrekestelling is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente plus 2% verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van algehele voldoening.

Art. 6.5
Indien en voor zover declaraties zogenaamde deelbetalingen betreffen is opdrachtnemer, met inachtneming van het in lid 4 van dit artikel bepaalde, gerechtigd tot opschorting naar de werkzaamheden terzake van het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
Art. 7 Incassokosten

Art. 7.1
Alle kosten veroorzaakt door niet, niet tijdige en/of niet volledige betaling komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 7.2
In geval van buitengerechtelijke incasso is de opdrachtgever verplicht de kosten hiervan berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten te vergoeden, doch met een minimum van fl. 500,00 (€ 226,89).

Art. 8 Reclames

Art. 8.1.1
De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de taaltrainingen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval tijdens de uitvoering hiervan, schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

Art. 8.1.2
Voor zover de uitvoering van de taaltrainingen dit redelijkerwijs mogelijk maakt, zal de opdrachtnemer in goed overleg met de opdrachtgever zich inspannen de uitvoering te verbeteren althans in overeenstemming te brengen met de wensen van de opdrachtgever voor zover dit binnen de reikwijdte van de opdracht valt.

Art. 8.2.1
Terzake van vertaalwerkzaamheden dient de opdrachtgever klachten over het geleverde uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

Art. 8.2.2
Indien de klacht door de opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen een redelijke termijn verbeteren of vervangen danwel, indien de opdrachtnemer redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

Art. 8.2.3
Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en/of het geleverde aan een derde heeft doorgeleverd.

Art. 9 Aansprakelijkheid/vrijwaring

Art. 9.1
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid van de door de opdrachtgever of derden aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.

Art. 9.2
De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
De omvang van de schade is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht of deelopdracht.

Art. 9.3
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers.
De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatie, technologie en moderne communicatiemiddelen.

Art. 9.4
Indien en voor zover enige aansprakelijkheid van de opdracht­nemer wordt vastgesteld dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van maximaal fl. 25.000,00 (€ 11344,51) per schadeveroorzakende gebeurtenis.

Art. 9.5
De opdrachtgever verplicht zich de opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden in al die gevallen waarin de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

Art. 9.6
Terzake van in opdracht van opdrachtgever verrichte vertaal­werkzaamheden, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van een door de opdrachtgever openbaar gemaakt werk.

Art. 10 Ontbinding

Art. 10.1
Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer voldoet, en voorts indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn zaken, kan de
opdrachtnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding,
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden danwel de uitvoering daarvan opschorten. De opdrachtnemer kan alsdan onmiddellijk voldoening van het hem toekomende vorderen.

Art. 10.2
Alle overeenkomsten worden afgesloten onder de voorwaarde, dat de opdrachtnemer in geval van overmacht gerechtigd is de overeenkomst op te schorten, totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan of, te zijner keuze en zonder enige gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst voor zover
deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en met behoud door de opdrachtnemer van het recht op betaling van het reeds uitgevoerde dan wel geleverde.

Art. 10.3
Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt in ieder geval verstaan: iedere van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds (te) voorzien – die nakoming van de overeenkomst verhindert c.q. bemoeilijkt, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, bezetting, revolutie, ziekte, werkstaking, transportmoeilijkheden, verhindering door overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen dan wel andere omstandigheden waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

Art. 11 Auteursrechten

Art. 11.1
De opdrachtnemer behoudt het auteursrecht op de door de opdrachtnemer vervaardigde vertalingen en andere teksten alsmede op de door opdrachtnemer ontwikkelde lesmaterialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 11.2
Het is opdrachtgever niet toegestaan de door opdrachtnemer vervaardigde vertalingen en andere teksten alsmede de door opdrachtnemer ontwikkelde lesmaterialen te eigen nutte aan te wenden dan wel in het verkeer te brengen indien en voor zover opdrachtgever jegens opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 11.3
De opdrachtnemer is ten aanzien van de door hem vervaardigde vertalingen en andere teksten gerechtigd zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een titelrol.

Art. 11.4
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 12 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Art. 12.1
Op alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk deel uitmaken, is het Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht woonplaats te hebben gekozen in de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Art. 12.2
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen, voor zover niet anders dwingend­rechtelijk is voorgeschreven, zijn ter keuze van opdrachtnemer onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtnemer of woonplaats c.q. vestigingsplaats van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
(cltc.1c)